Програма політичної партії ``Нова Країна``

 1. Преамбула

«Во ім’я Бога За Вашу і Нашу Вільність».

Політична партія «Нова Країна» (далі також – Партія) – партія вільних Українців, партія стабільного розвитку, багатонаціональної культури розвитку та культури.

Наш лозунг: Багаті Українці, багата Держава.

Політична партія «Нова Країна» – це добровільне об’єднання громадян, яке представлятиме  інтереси громадян України і всього народу України в державно-політичній системі, створене для побудови кращого майбутнього нашої держави.

Партія створюється для забезпечення прав і свобод кожного громадянина України та покращення матеріального і культурного добробуту всього населення України, задоволення культурно-освітніх потреб громадян України, розвитку відносин в політичній, економічній, культурній, духовній сфері, розвитку добросусідських стосунків з іншими країнами.

 

 1. Основні принципи, мета та завдання Партії

Ми, Політична партія «Нова Країна», ставимо перед собою за мету сприяти формуванню і вираженню політичної волі громадян, розбудову громадянського суспільства, впровадження демократичних європейських цінностей, що базуються на християнській моралі, зростання інвестиційної зацікавленості нашої держави.

Керуючись у своїй діяльності принципами демократизму, рівноправності, гуманізму, толерантності, плюралізму, прозорості, справедливості, професіоналізму, наша політична сила  ставить перед собою завдання: покращення добробуту народу України, внесення істотних змін у подальший розвиток економічного, соціального та культурного життя.

 

 1. Розвиток держави та соціуму на принципах демократії

Демократичний розвиток держави можливий при дотриманні загальних принципів, при яких існує розвинута і несуперечлива правова система та ефективна судова влада, коли забезпечується реальний розподіл влад з їхньою ефективною взаємодією та взаємоконтролем, і з розвинутим контролем з боку суспільства державної влади.

Демократичний розвиток та формування правової держави можливий, коли реально забезпечується максимальне здійснення, охорона і захист основних прав людини та загальнолюдських цінностей.

Наша Партія є прихильником: реального забезпечення та гарантування непорушності прав меншості або окремого індивіда, втілюючи, при цьому, загальнолюдські цінності та ідеали; наявності взаємної відповідальності між особою і державою, яка включає у себе можливість для громадянина оскаржити неправомірні дії державного органу або службовця та отримати відшкодування за завдані збитки; неухильного та безпосереднього виконання законів і підзаконних нормативно-правових актів усіма учасниками суспільного життя.

Для формування громадянського суспільства потрібно розвивати економічні, правові, політичні, культурні, відносини між його членами, будуючи суспільство громадян високого соціального, економічного, політичного, культурного і морального статусу, яке творить разом з державою розвинуті правові відносини.

Важливими завданнями є розвиток мислячого, свідомого суспільства, яке розуміє, що паралельно із задоволенням матеріальних інтересів, необхідно активно працювати у напрямі пробудження та реалізації духовно-культурних потреб людини. Рівень демократичності суспільства визначається рівнем розвитку культури, гуманністю суспільства, соціально-психологічним комфортом.

Політична партія «Нова Країна» ставить собі за мету: становлення громадянського суспільства, досягнення європейського розвитку рівня життя та інтеграцію до Європейського Союзу.

Ми маємо наступні завдання:

 • укріплення верховенства права та демократії;
 • зміцнення міжнаціональних зв’язків між народами, які проживають в Україні;
 • покращення матеріального та соціального добробуту населення;
 • залучення до складу місцевих рад та органів державної влади представників нашої партії, які є чесними, відповідальними, порядними, небайдужими до проблем всього народу України;
 • розвиток галузі охорони здоров’я, за якої всі громадяни можуть отримати якісну та доступну медицину;
 • розвиток та становлення середнього класу населення та зменшення кількості малозабезпечених громадян;
 • забезпечення відповідальності посадових осіб за заборгованість пенсій, заробітної плати;
 • допомога людям з обмеженими фізичними можливостями, інвалідам;
 • створення економічних, правових та фінансових умов для розвитку держави;
 • розв’язання актуальних соціальних, економічних та екологічних проблем у регіонах України.

 

 1. Економічний розвиток України

Наша Партія в галузі економіки буде орієнтуватися на розвиток України, як могутньої та сильної держави, конкурентоспроможної на міжнародному ринку.

Наша держава зацікавлена у вільному розвитку міжнародної торгівлі, яка є рушійною силою економічного розвитку будь-якої країни.

Важливе значення для міжнародної економіки має економічна політика держави, механізми регулюванням економіки та її зовнішніх аспектів.

Тому Політична партія «Нова Країна» буде намагатись виконати наступні завдання:

 • становлення України, як конкуренто-спроможного суб’єкта міжнародної торгівлі;
 • вихід українських підприємств на світові ринки;
 • налагодження співробітництва з країнами, що розвиваються;
 • підняття міжнародного рейтингу фінансово-економічної надійності України;
 • розвиток сільського господарства при державній підтримці;

–    сприяння впровадженню інноваційних технологій.

 

 1. Освітній, науковий, культурний та духовний розвиток нашої держави

Освіта, культура та духовність має надзвичайно важливе значення для кожної країни, так як, це  сприяє розвитку особистості, зміцненню суспільного устрою та збагаченню духовного потенціалу народу.

Гуманітарна політика держави має спрямовуватись на розвиток духовного життя суспільства, сприяти розвитку освітньо-культурного та наукового потенціалу, забезпеченню цілеспрямованого, скоординованого функціонування та розвитку усіх галузей та складових частин цієї сфери.

В сфері освіти основними напрямами діяльності органів державного управління є створення рівних можливостей у здобутті освіти для всіх верств населення та забезпечення навчання рідною мовою для національних меншин. Пріоритетним є поширення загальнолюдських цінностей і ведення пропаганди здорового способу життя.

Процес соціального розвитку повинен базуватись на принципах поваги до загальнолюдських цінностей, прав людини, історичних та культурних особливостей нашої держави

Наша Партія ставить собі за мету всіляко підтримувати освітньо-культурний та духовний розвиток усіх громадян України.

Ми є прихильниками:

 • створення державних програм щодо забезпечення робочих місць;
 • сприяння розвитку програм щодо підвищення соціальних стандартів;
 • забезпечення права на безкоштовну освіту та медицину;
 • удосконалення системи соціального страхування;
 • спрощення оподаткування соціально незахищених верств населення;
 • підтримка програм щодо пропаганди здорового способу життя;
 • розробка програм щодо міжнародного обміну між учнями та студентами;
 • надання можливості польській громаді України отримання освіти рідною мовою;
 • сприяння підвищенню матеріального рівня працівників у галузі освіти;
 • гарантування державою розвитку релігії, адже вільний вибір віросповідання є правом кожної людини;
 • виховання підростаючого покоління з дотриманням християнських та загальнолюдських цінностей;
 • встановлення культурно-освітніх програм, які повинні виховувати молодь в дусі гуманізму, патріотизму, честі, гідності та справедливості;
 • забезпечення необхідного фінансування та розвитку фундаментальної та прикладної науки;
 • гарантування свободи творчості, створення можливостей активної участі громадян, у культурному житті держави;
 • збереження та розвиток культур інших національних меншин України.

 

 1. Охорона здоров’я

Охорона здоров’я має надзвичайно велике значення для розвитку держави і суспільства, вона є показником соціального захисту та загального благополуччя народу і є показником майбутнього держави.

Державна політика у сфері охорони здоров’я повинна  спрямовуватися на збереження і зміцнення здоров’я населення, створення відповідних умов життя і праці громадян, їх відпочинку та оздоровлення, забезпечення екологічного благополуччя.

Політична партія «Нова Країна» пропонує:

 • спрямування державної політики на вдосконалення рівня охорони здоров’я;
 • впровадження програм щодо боротьби з важко виліковними хворобами;
 • створення необхідної системи профілактики захворювань;
 • приділяти значну увагу з боку держави на розвиток досліджень у сфері медицини та впровадження світових наукових досягнень;
 • сприяти розширенню приватного сектора медичної допомоги;
 • сприяти підвищенню заробітної плати лікарів та створити систему щодо заохочення найбільш кваліфікованих з них.

 

 1. Міжнародна політика нашої держави

Україна – це демократична, правова держава, діяльність якої базується на європейських принципах.

Політична партія «Нова Країна» має на меті тісну співпрацю між Україною та Європейським Союзом, становлення України на міжнародній арені як сильної та демократичної держави.

Україна завжди розглядалася Заходом та Сходом як важливий стратегічний партнер в політичному та економічному житті. Однак, потрібно виконати ряд вимог щодо змін та покращень в українському внутрішньо- та зовнішньополітичному житті для наближення нашої держави до вступу у Європейський Союз.

Ефективна та чітка зовнішня політика позитивно впливає на розвиток внутрішнього життя в державі, а внутрішня визначає напрями та  забезпечує засоби реалізації зовнішньої політики.

Зовнішня політика базується на принципах: невтручання у внутрішні справи інших держав, мирного врегулювання суперечок та мирного співіснування, поважання прав людини і громадянина.

Пріоритетними напрямками розвитку зовнішньої політики України на наш погляд є:

 • зміцнення добросусідських зв’язків, налагодження та підтримання міжнародних зв’язків з іншими державами;
 • ефективні дипломатичні заходи щодо захисту та гарантування прав громадян України за кордоном;
 • проведення чіткої та збалансованої зовнішньої політики;
 • забезпечення прийняття державою належних заходів щодо безпеки нашої держави;

–    сприяння інвестиційної зацікавленості нашої держави.

 

 1. Шляхи реалізації Програми Партії

Наша Партія матиме змогу впровадити вище перераховані завдання, цілі та мету партії за допомогою підтримки народом України нашої партії на виборах, реальному впровадженні демократичних принципів та європейських інститутів.

Шляхами реалізації Програми Партії є:

 • політичними методами забезпечити належні умови для покращення добробуту громадян та держави;
 • прийняття відповідних програм щодо прискорення євроінтеграційного процесу України;
 • впровадження відповідних заходів щодо зміцнення та налагодження добросусідських відносин між Україною та Європейським Союзом, ведення міждержавних переговорів, маючи, при цьому, чітку та зважену політичну стратегію;
 • розвиток соціальної сфери життя суспільства, створення ефективної системи кредитування;
 • запровадження стрімких темпів економічного зростання, шляхом прийняття відповідних програм, укладення міжнародних договорів та залученням інвестицій;
 • прийняття відповідних державних програм щодо інвестиційної зацікавленості Україною, як надійної та стабільної держави;
 • налагодження товарообігу між Україною та іншими державами;
 • становлення нашої держави як впливового та сильного суб’єкта міжнародних відносин;
 • шляхом удосконалення норм українського законодавства, розпочати реальну побудову громадянського суспільства, насамперед, створивши відповідні моделі розвитку законодавства, здійснювати постійний соціально-правововий моніторинг;
 • дотримання християнських цінностей та моралі;
 • забезпечення та гарантування прав національних меншин, зокрема щодо можливості вивчати та навчатись рідною мовою;
 • підтримання відповідних програм щодо обміну для навчання серед студентів та учнів;
 • створення належних програм розвитку освіти і культури;
 • здійснення політики держави щодо підвищення соціальних стандартів та інших матеріальних допомог, забезпечення молоді робочими місцями;
 • здійснення реформ в медичній галузі;
 • впровадження програми по ліквідації безробіття;
 • визначення пріоритетних галузей економіки та встановлення порядку фінансування їх розвитку державою.

 

поділитися в соц. мережах