Статут політичної партії ``Нова Країна`` (Нова редакція) м. Київ

 1. Загальні положення

 

1.1. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НОВА КРАЇНА» (надалі – Партія) – це добровільне об’єднання громадян прихильників Партійної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяти формуванню і вираженню політичної волі громадян.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НОВА КРАЇНА» це ідейно-політична партія парламентського типу, що діє на всій території України відповідно до Конституції України, законодавства України, цього Статуту та Програми Партії.

 

1.2. Діяльність Партії відбувається на засадах добровільності, колективності керівництва, рівноправності усіх її членів, самоврядування та на основі спільності інтересів громадян України, дотримання внутрішньопартійної демократії та дисципліни, гласності, взаємоповаги її членів, об’єднаних у межах даної Партії.

 

1.3. У своїй діяльності Партія керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про політичні партії в Україні», іншими чинними нормативно-правовими актами України, а також цим Статутом та Програмою Партії.

 

1.4.. Партія є неприбутковою організацією та набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, виступає учасником цивільно-правових відносин, може мати круглу печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, власну символіку, зразки яких затверджуються Політичною радою Партії. Символіка реєструється в порядку, встановленому законодавством України.

 

1.6. Повне найменування Партії українською мовою:  ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НОВА КРАЇНА».

 

1.7. Скорочене найменування Партії українською мовою:  ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НОВА КРАЇНА».

 

1.8. Адреса місцезнаходження Партії:  32300, Хмельницька область, місто Кам’янець-Подільський, проспект Грушевського, будинок 21/2.

 

 

 

 

 1. Мета, завдання і форми діяльності

 

2.1. Головною метою діяльності Партії є участь у виробленні державної політики та сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян щодо побудови незалежної суверенної демократичної держави, громадянського суспільства, посилення ролі парламентаризму і самоврядування та розвитку соціально орієнтованої ринкової економіки шляхом політичного впливу на діяльність за цими напрямками органів державної влади та місцевого самоврядування, представництва в цих органах та участі у виборах всіх рівнів.

 

2.2. Головними завданнями діяльності партії є:

– сприяння утвердженню суверенної української державності, народовладдя і соціальноїсправедливості;

– сприяння подоланню загальної кризи та забезпеченню розвитку держави, створенню в нійдемократичного суспільства соціальної справедливості та добробуту народу на основівисокорозвиненої, соціально орієнтованої економіки та максимальної зайнятості населення;

– сприяння створенню умов для втілення ідей державного патріотизму як моральної основидіяльності всіх гілок влади та всіх верств населення;

– сприяння налагодженню тісного співробітництва з вітчизняними та європейськими партіями,програми яких близькі до програми Партії;

– сприяння створенню у Верховній Раді України парламентської більшості, а в перспективі статиправлячою партією, взявши на себе всю відповідальність за стан справ в Україні;

– сприяння формуванню у населення України національної свідомості, заснованої на

національних інтересах народу України та держави, загальнолюдських цінностях;

 • сприяння забезпеченню активної ролі громадян у формуванні та реалізації державної політики,формуванні органів державної влади, місцевого самоврядування і представництва у їхньому складі;
 • сприяння створенню передумов для органічного поєднання в суспільному життіколективістських форм співіснування громадян та індивідуальної свободи особистості;
 • сприяння консолідації українського суспільства, єднанню національностей та етнічних груп назасадах рівності й братерства;
 • сприяння розвитку та популяризації української мови як єдиної державної мови.

 

2.3. Для реалізації завдань та досягнення мети Партія у встановленому законом порядку:

– представляє і захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів у органах державної влади, органах місцевого самоврядування та громадських організаціях;

– бере участь у виробленні державної політики, виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів всіхрівнів та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

– сприяє демократизації українського суспільства, єднанню демократичних організацій, ініціативних громадян для створення умов розвитку демократії та суспільства громадянської солідарності;

– набуває майнові та немайнові права;

– усіляко підтримує молодіжні, жіночі та інші об’єднання громадян, надає допомогу у їх створенні;

– з метою виконання статутних цілей та завдань засновує власні засоби масової інформації;

– взаємодіє з іншими політичними та громадськими організаціями в Україні, які керуються принципами, щонесуперечать ідейним засадам Партії;

– проводить мирні масові заходи (збори, мітинги, демонстрації), покликані донести до населення позицію Партії щодо актуальних питань суспільного розвитку України;

– одержує у встановленому законом порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, яка необхідна для реалізації мети й завдань, передбачених цим Статутом;

– вносить пропозиції доорганів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань, що випливають із статутних завдань Партії;

– для реалізації своєї мети та завдань розповсюджує інформацію про свою діяльність, пропагує свої ідеї та цілі, займається видавничою діяльністю, проводить прес-конференції, виступає з політичними заявами тощо;

– бере учать у розробленні та в провадженні в життя проектів економічних та соціальних реформ.

 

2.4. Політична партія не може мати воєнізованих формувань.

 1. Члени Партії, їхні права та обов’язки

3.1. Членом партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах і який визнає програмні документи партії, виконує вимоги Статуту,сплачує членські внески та бере участь у діяльності однієї з партійних організацій.

 

3.2. Вступ у члени партії здійснюється шляхом подачі громадянином особистої письмової заяви про бажання стати членом партії до будь-якого статутного органу Партії, окрім Центральної контрольно-ревізійноїкомісії. Ця заява протягом місяця з дня її подання розглядається відповідним статутним органом,який приймає рішення про прийом (відмову в прийомі) у члени Партії. Зазначене рішення, яке приймається простою більшістю голосів від присутніх на зборах, конференціях, з’їзді партії, засіданнях Правління, Політичної ради партії є остаточним.

Член партії після вступу в партію отримує партійний квиток, зразок якого затверджує Політична рада партії.

 

3.3. Членство в партії є фіксованим і засвідчується заявою, поданою до статутного органу партії, партійним квитком та обліковою карткою. Порядок обліку членів партії визначається Політичною радою партії.

 

3.4 Членство в Партії несумісне з перебуванням в інших політичних партіях, а також з пропагандою війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

 

3.5 Членом Партії не можуть бути: 1) судді; 2) прокурори; 3) поліцейські; 4) співробітники Служби безпеки України; 5) військовослужбовці; 6) працівники митних та податкових органів; 7) персонал Державної кримінальновиконавчої служби України; 8) працівники Національного антикорупційного бюро України; 9) державні службовці у випадках, передбачених Законом України «Про державну службу»; 10) члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та інші особи у відповідності до чинного законодавства України.

 

3.6. На час перебування на зазначених посадах або службі члени Партії зупиняють членство в Партії шляхом подання відповідної заяви до Політради Партії. Членство в Партії зупиняється з дня подання такої заяви та не потребує окремих рішень. Кожен член Партії має право в будь-який час добровільно припинити своє членство в Партії шляхом подання заяви до керівних органів відповідної організації Партії/Голові первинного осередку Партії. Членство в Партії припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування члена Партії на будь-яких виборних посадах в Партії (крім Голови Партії, Першого заступника Голови Партії,  Заступників Голови Партії, Голови Політичної ради партії, Голови центральної контрольно-ревізійної комісії). Голова Партії, Перший заступник Голови Партії, Заступники Голови Партії, Голова Політичної ради партії, Голова центральної контрольно-ревізійної комісії припиняють членство в Партії з дня, наступного за днем обрання нового Голови Партії, Першого заступника Голови Партії, Заступників Голови Партії, Голови Політичної ради партії, Голови центральної контрольно-ревізійної комісії.

 

3.7. Членство в Партії може бути припинене внаслідок:

– особистої письмової заяви на ім’я Голови Партії;

– внаслідок припинення або втрати громадянства України;

– внаслідок набуття членства в іншій політичній партії;

– виключення з Партії за дії, несумісні з її Статутом або програмними документами;

– невиконання статутних обов’язків, рішень керівних органів Партії та її обласних, місцевих організацій та первинних осередків;

– виключення з Партії за дії, що дискредитують Партію та наносять їй шкоду.

 

3.8. Членство в Партії може бути також примусово припинене за рішенням Політичної ради Партії (далі – Політрада). Політрада Партії може примусово припиняти членство в Партії кожного члена Партії, крім Голови Партії, першого заступника Голови Партії, Заступників Голови Партії, Голови Політради Партії, Голови центральної контрольно-ревізійної комісії.

 

3.9. Рішення про примусове припинення членства в Партії набуває чинності з моменту його прийняття.

 

3.10. Рішення про примусове припинення членства в Партії може бути оскаржене до Центральної контрольно-ревізійної комісії протягом 30 (тридцяти) днів від дня його прийняття. Заява про оскарження має бути розглянута протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання такої заяви. Членство в Партії осіб, рішення про припинення членства в Партії щодо яких було скасовано Центральною контрольно-ревізійною комісією, поновлюється з дня скасування рішення про примусове припинення членства в Партії.

 

3.11. Член Партії має право:

– брати участь у статутній діяльності Партії;

– безпосередньо брати участь у розробленні і реалізації партійної політики;

– вільно висловлювати свої погляди і обговорювати будь-які питання партійного життя;

– брати участь у реалізації проектів та заходів Партії;

– звертатися до керівних органів обласних, місцевих організацій та первинних осередків Партії, керівних органів Партії з метою захисту своїх прав і законних інтересів, зокрема від необґрунтованих звинувачень і переслідувань за власну партійну і громадську діяльність, політичні переконання та погляди;

– звертатись із запитами, заявами, пропозиціями з будь-яких питань діяльності Партії до керівних органів обласних, місцевих організацій та первинних осередків Партії, керівних органів Партії та одержувати на них обґрунтовані відповіді;

– обирати та бути обраним до керівних органів обласних, місцевих організацій та первинних осередків Партії та керівних органів Партії в порядку, передбаченому цим Статутом;

– подавати пропозиції до обласних, місцевих організацій та первинних осередків Партії щодо кандидатур для висування їх від імені Партії до органів державної влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів;

– бути висунутим від імені Партії до органів державної влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів;

– на підставі заяви за власним бажанням вийти зі складу відповідного керівного органу обласних, місцевих організацій та первинних осередків Партії чи керівних органів Партії, до якого його було обрано, без втрати членства в Партії;

– припинити або зупинити членство в Партії за власним бажанням.

 

3.12. Член Партії зобов’язаний:

– дотримуватися Статуту, Програми та інших внутрішніх документів Партії;

– усебічно сприяти та брати безпосередню участь в реалізації Програми Партії;

– сприяти поширенню програмних принципів Партії, виробленню партійної політики та втіленню її у життя;

– виконувати рішення керівних органів обласних, місцевих організацій та первинних осередків Партії та керівних органів Партії;

– дотримуватись норм партійної дисципліни;

– брати участь у роботі обласних, місцевих організацій та первинних осередків Партії, керівних органів обласних, місцевих організацій та первинних осередків Партії, керівних органів Партії, до яких його було обрано;

– надавати всебічну допомогу та сприяти перемозі на загальнодержавних чи місцевих виборах кандидатам, які висуваються або підтримуються Партією;

– дбати про зміцнення впливу Партії та її авторитету у суспільстві;

– дотримуватись норм суспільної моралі та етики;

– сплачувати членські внески;

– зупинити членство в Партії на період зайняття посад, перебування на яких, згідно з чинним законодавством України, є несумісним з членством у політичній партії.

 

3.13. За добросовісне виконання своїх партійних обов’язків члену партії рішенням відповідних статутних органів партії оголошується усна подяка, вручається грамота або письмова подяка Партіїта застосовуються інші заохочення відповідно до Положення, затвердженого Політрадою Партії.

 

3.14. Всі інші питання, що стосуються питань членства в Партії, регулюються внутрішніми документами Партії, які приймаються та затверджуються ПолітрадоюПартії.

 1. Організаційна структура Партії

 

 • Організаційну структуру Партії складають:

 

 • первинні осередки Партії – це структурні (найменші) одиниці Партії, що утворюються (можуть бути утворені за необхідністю) в межах будь-якої місцевої організації Партії;

 

 • місцеві організації Партії – це структурні (базові) одиниці організації Партії, що створюються в селах, селищах, містах, районах та районах в містах,об’єднаної територіальної громади та об’єднують відповідні первинні осередки Партії (у разі їх створення);

 

 • обласні організації Партії – це структурні одиниці організації Партії, що створюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі відповідно до адміністративно-територіального устрою України.

 

 • Первинні осередки, місцеві та обласні організації Партії діють на підставі цього Статуту та Програми Партії.

 

 • Організації Партії використовують найменування Партії з доповненнями, які визначають їх місце в організаційній структурі Партії, визначеній цим Статутом                  у відповідності до адміністративно-територіального устрою України.

 

 • Для кожної організації Партії керівними органами вищого рівня є:

 

 • керівні органи організацій Партії вищого рівня;

 

4.4.2. центральні вищі керівні (статутні) органи Партії.

 

 • У разі спливу строку повноважень керівних (в тому числі центральних вищіх керівних (статутних) органів Партії) органів первинних осередків, місцевих та обласних організацій Партії, їх посадових осіб, вони продовжують здійснювати свої повноваження, визначені цим Статутом, відповідно до їх переобрання/призначення.

 

 • Голови первинних осередків, місцевих та обласних організацій Партії підзвітні відповідним конференціям і правлінням первинних осередків, місцевих та обласних організацій Партії, підзвітні, підконтрольні та відповідальні перед керівниками Партії та Політичною радою Партії.

 

 • Члени Політичної ради Партії можуть брати участь у роботі статутних органів обласних і місцевих організацій Партії за дорученням Голови Партії.

 

 • Первинні осередкі або будь-яку місцеву та обласну організацію Партії може бути в будь-який час ліквідовано за рішенням Політичної ради Партії за відповідним поданням Голови Партії.

 

4.9. Взаємостосунки усіх партійних структур ґрунтуються на таких основних принципах:

– дотримання встановлених цим Статутом порядку звітності, періодичності обрання і переобрання керівних органів обласних, місцевих організацій та первинних осередків Партії, керівних органів Партії та їх керівників;

– виконання всіма організаціями Партії рішень керівних органів Партії вищого рівня, ухвалених ними відповідно до цього Статуту;

– права керівних органів Партії вищого рівня скасовувати рішення керівних органів Партії нижчого рівня, ухвалені з порушенням Статуту, а також ті рішення, які не належать до їхньої компетенції.

 

4.10. Обласні організації утворюються на установчих Конференціях і набувають статусу партійної організації після затвердження Політичною радою Партії (далі – Політрада Партії) рішення про їх утворення.

 

4.11. Обласні та місцеві організації створюються без набуття статусу юридичної особи.

Обласні та місцеві організації можуть набувати статусу юридичної особи після прийняття відповідного рішення Політрадою Партії та її реєстрації у встановленому законом порядку.

 

4.12. Обласні організації Партії здійснюють наступні повноваження:

– забезпечують виконання Статутних вимог членами Партії, що перебувають на обліку у відповідній обласній організації;

– реалізують Програму Партії в межах території своєї діяльності, реалізовують втілення цілей та завдань Партії, розроблюють шляхи їх досягнення на відповідній території;

– забезпечують ефективне виконання рішень вищих керівних органів Партії на території своєї діяльності;

– ведуть облік зареєстрованих місцевих організацій Партії на території своєї діяльності;

– ведуть роботу щодо залучення нових членів до лав Партії, здійснюють облік наявних членів Партії на території своєї діяльності;

– висуває своїх кандидатів на виборах відповідного рівня за погодженням із Політичною радою Партії

– надають консультативну та організаційну допомогу членам Партії, що перебувають на обліку у відповідній обласній організації, за їхніми зверненнями;

– за дорученням вищих керівних органів Партії організовують та сприяють проведенню заходів Партії в межах території своєї діяльності;

– беруть участь у розробці та реалізації заходів з питань обміну досвідом членів Партії, що перебувають на обліку у відповідній обласній організації, що сприятиме підвищенню їхньої кваліфікації та підвищенню політичної активності.

 

4.13. Керівними органами обласної організації є: Конференція обласної організації, Правління обласної організації, голова обласної організації.  Контрольні функції в обласній організації (в тому числі щодо здійснення внутрішнього фінансового контролю (аудиту) за надходженнями і витратами обласної організації) здійснює Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії.

 

4.14. Конференція обласної організації проводиться за необхідністю, але не менше 1 (одного) разу на рік.

 

4.15. В Конференції обласної організації беруть участь делегати від місцевих організацій, які входять до складу обласної організації, за квотами, встановленими Правлінням обласної організації.

 

4.16. Конференція обласної організації може бути скликана за рішенням Правління обласної організації, Політради Партії, Голови Партії або на вимогу більше половини місцевих організацій, що входять до складу відповідної обласної організації та прийняли відповідне рішення на зборах місцевих організацій. У разі відсутності в структурі обласної організації парторганізацій нижчого рівня, чи в разі їх малої кількості органом/особою, що приймають рішення про скликання може бути прийнято рішення про участь у Конференції обласної організації всіх членів Партії, котрі перебувають на обліку в межах даної області.

 

4.17. В разі скликання Конференції обласної організації за рішенням Політради або Голови Партії, Політрада або Голова Партії визначає порядок скликання, підготовки та проведення Конференції обласної організації.

 

4.18. Конференція обласної організації є повноважною за умови участі у ній більше половини обраних делегатів (або більше половини членів Партії, котрі перебувають на обліку в даній області). Рішення Конференції обласної організації ухвалюються більшістю голосів від кількості присутніх делегатів (членів Партії). На Конференції обласної організації головує Голова Правління обласної організації, а у разі його відсутності – інший делегат Конференції, обраний з числа делегатів.

 

4.19. Конференція обласної організації:

 

– визначає основні напрями діяльності обласної організації відповідно до Програми Партії;

– обирають строком на два роки голову обласної організації  та його заступників за погодженням із Політичною радою Партії;

– визначає чисельний склад Правління обласної організації, за поданням  голови обласної організації Партії, обирає його членів строком на два роки та відкликає їх з цих посад;

– заслуховує та затверджує звіт Голови обласної організації;

– обирає делегатів на З’їзд Партії, відповідно до норм представництва, затверджених Політрадою Партії;

– висуває кандидатів від Партії на виборах відповідного рівня за погодженням із Політичною радою Партії; приймає рішення про виключення з виборчого списку обласної організації Партії кандидатів у депутати в представницькі органи влади відповідного рівня за погодженням із Політичною радою партії;

– вирішує інші питання діяльності обласної організації, які не суперечать Статуту, Програмі Партії та іншим внутрішнім документам Партії.

 

4.20. Керівництво обласною організацією в період між Конференціями обласної організації здійснює Правління обласної організації, засідання якого проводяться за потреби, але не менше 1 (одного) разу на квартал. Засідання Правління обласної організації скликаються Головою обласної організації або на вимогу не менше  2/3 членів Правління обласної організації.

 

4.21. До складу Правління обласної організації за посадою входять голова обласної організації та його заступники. На засіданнях Правління обласної організації головує Голова обласної організації, а у разі його відсутності найстарший за віком член Правління обласної організації.

 

4.22. Засідання Правління обласної організації є повноважним за умови участі у ньому більше половини кількісного складу членів Правління обласної організації. Правління обласної організації приймає рішення шляхом відкритого голосування членів Правління обласної організації. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість загальної кількості присутніх на засіданні членів Правління обласної організації.

 

4.23. У разі рівної кількості голосів під час голосування, голос Голови обласної організації є вирішальним.

 

4.24. Правління обласної організації:

 

– скликає Конференцію обласної організації;

– у період між Конференціями обласної організації визначає основні напрямки діяльності обласної організації;

– реалізує політику та програму Партії у відповідному регіоні;

– приймає нових членів Партії та має право проводити перереєстрацію членів Партії, що перебувають на обліку в обласній організації;

– приймає рішення про дострокове припинення повноважень членів Правління місцевої організації;

– організовує участь обласної організації у проведенні виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради АР Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів;

– приймає рішення про створення місцевих організацій;

– скасовує рішення місцевих організацій та первинних осередків, якщо вони суперечать Статуту, Програмі та іншим документам Партії, затвердженим керівними органами Партії;

– має право звернутися із поданням до Політради Партії про примусове припинення членства в Партії осіб, що перебувають на обліку у обласній організації, у випадках та в порядку, передбачених цим Статутом;

– сприяє участі у виборах місцевих організацій Партії, надає їм дозволи на співпрацю на виборах з іншими політичними силами, з кандидатами на виборні посади;

– сприяє формуванню фракції Партії у відповідних органах місцевого самоврядування, координує та надає підтримку в їх діяльності, надає дозволи на співпрацю своїх депутатів з іншими політичними силами;

– має право скликати Збори місцевої організації, Збори первинного осередку Партії;

– має право створювати консультативно-дорадчі органи обласної організації;

– затверджує бюджет обласної організації на наступний рік;

– веде та зберігає документацію обласної організації;

– забезпечує підготовку звітів обласної організації;

– забезпечує діяльність обласної організації, виконання рішень керівних органів Партії;

– вирішує інші питання діяльності обласної організації, які не суперечать Статуту, Програмі Партії, іншим внутрішнім документам Партії.

 

4.25. Голова обласної організації:

 

– є політичним лідером обласної організації Партії, входить до складу Правління організації обласної організації за посадою.

– організовує та керує роботою обласної організації у період між засіданнями Правління обласної організації;

– головує на засіданнях Конференціях обласної організації;

– головує на засіданнях Правління обласної організації;

– звітує про діяльність Правління обласної організації на Конференції обласної організації;

– розподіляє обов’язки між членами Правління обласної організації;

– організовує та є відповідальним за виконання рішень керівних органів Партії;

– без доручення представляє обласну організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, місцевими організаціями політичних партій, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами;

– виконує інші функції відповідно до Статуту, Програми Партії та інших внутрішніх документів Партії.

 

4.26. Заступники голови обласної організації Партії виконують свої функції згідно  із затвердженим головою обласної організації розподілом обов’язків між ними.                        За письмовим дорученням голови обласної організації Партії заступники голови обласної організації Партії виконують його обов’язки або їх частину.

4.27. Місцеві організації Партії утворюються на установчих Зборах і набувають статусу партійної організації після затвердження Правлінням обласної організації Партії рішення про їх утворення.

 

4.28. Місцеві організації Партії здійснюють наступні повноваження:

 

– забезпечують виконання Статутних вимог членами Партії, що перебувають на обліку у відповідній місцевій організації;

– реалізують Програму Партії в межах території своєї діяльності, реалізують утілення цілей та завдань Партії, розроблюють шляхи їх досягнення на відповідній території;

– забезпечують ефективне виконання рішень вищих керівних органів Партії та відповідної обласної організації на території своєї діяльності;

– ведуть облік зареєстрованих первинних осередків Партії на території своєї діяльності;

– ведуть роботу щодо залучення нових членів до лав Партії, здійснюють облік наявних членів Партії на території своєї діяльності;

– надають консультативну та організаційну допомогу членам Партії, що перебувають на обліку у відповідній місцевій організації, за їх зверненнями;

– висуває своїх кандидатів у депутати до представницьких органів влади  відповідного рівня, а також на посаду сільського, селищного, міського голови за погодженням з Політичною радою Партії;

– за дорученням вищих керівних органів Партії та/або відповідної обласної організації організовують та сприяють проведенню заходів Партії в межах території своєї діяльності;

– беруть участь у розробці та реалізації заходів з питань обміну досвідом членів Партії, що перебувають на обліку у відповідній місцевій організації, що сприятиме підвищенню їх кваліфікації та підвищенню політичної активності.

 

4.29. Керівними органами місцевої організації є: Збори місцевої організації, Правління місцевої організації, голова місцевої організації. Контрольні функції в місцевій організації (в тому числі щодо здійснення внутрішнього фінансового контролю (аудиту) за надходженнями і витратами місцевої організації) здійснює Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії.

 

4.30. Збори місцевої організації проводяться за необхідності, але не менше одного разу на рік.

 

4.31. У Зборах місцевої організації беруть участь делегати від первинних осередків, які входять до складу місцевої організації, за квотами, встановленими Правлінням місцевої організації.

 

4.32. Збори місцевої організації можуть бути скликані за рішенням Правління місцевої організації, Правління обласної організації, Політради Партії, Голови Партії чи на вимогу більше половини первинних осередків, що входять до складу відповідної місцевої організації, за рішеннями, прийнятими на Зборах таких первинних осередків. В разі прийняття Правлінням місцевої організації, чи іншим органом/посадовою особою Партії, що скликав Збори, рішення про недостатню кількість членів в первинних осередках, чи парторганізаціях нижчого рівня, що входять до складу цієї парторганізації, чи в разі відсутності таких первинних осередків чи інших парторганізацій, що входять до складу місцевої організації Партії, в роботі Зборів беруть участь всі члени парторганізації або члени Партії, що перебувають на обліку в первинних осередках цієї організації Партії.

 

4.33. В разі скликання Зборів місцевої організації за рішенням Правління обласної організації, Політради Партії чи Голови Партії порядок скликання, порядок підготовки та порядок проведення Зборів місцевої організації визначає орган, що скликав Збори місцевої організації.

 

4.34. Збори місцевої організації є повноважними за умови участі у ній більше половини обраних делегатів (членів Партії). Рішення Зборів місцевої організації ухвалюються більшістю голосів від кількості присутніх делегатів (членів Партії). На засіданнях Зборів місцевої організації головує Голова Правління місцевої організації, а в разі його відсутності інший делегат (член Партії) Зборів місцевої організації, обраний цими Зборами місцевої організації.

 

4.35. Збори місцевої організації:

 

– визначають основні напрямки діяльності місцевої організації;

– обирають строком на два роки голову місцевої організації та його заступників за погодженням із Політичною радою Партії;

– визначає чисельний склад Правління місцевої організації, за поданням голови місцевої організації Партії обирає її членів строком на два роки та відкликає їх з цих посад;

– заслуховує звіт Голови місцевої організації;

– обирає делегатів на Конференцію обласної організації за квотою, встановленою Правлінням обласної організації;

– вносить пропозиції до Конференції обласної організації щодо кандидатур до складу керівних органів обласної організації, керівних органів Партії;

– вносить пропозиції до Конференції обласної організації щодо кандидатур делегатів на З’їзд Партії;

– висуває кандидатів у депутати до представницьких органів влади відповідного рівня, а також на посаду сільського, селищного, міського голови за погодженням із Політичною радою Партії; приймає рішення про виключення з виборчого списку місцевої організації Партії кандидатів у депутати до відповідних рад за погодженням із Політичною радою Партії;

– вирішує інші питання діяльності місцевої організації, які не суперечать Статуту, Програмі Партії та іншим внутрішнім документам Партії.

 

4.36. Керівництво місцевою організацією в період між Зборами місцевої організації здійснює Правління місцевої організації, засідання якого проводяться за необхідності, але не менше 1 (одного) разу на квартал. Засідання Правління місцевої організації скликаються Головою місцевої організації або на вимогу не менше ніж 2/3 членів Правління місцевої організації.

 

4.37. До складу Правління місцевої організації за посадою входять голова місцевої організації  та його заступники. На засіданнях Правління місцевої організації головує Голова місцевої організації, а в разі його відсутності – інший член Правління місцевої організації, обраний на засіданні Правління.

 

4.38. Засідання Правління місцевої організації є повноважним за умови участі у ньому більше половини кількісного складу членів Правління місцевої організації. Правління місцевої організації приймає рішення шляхом відкритого голосування членів Правління місцевої організації. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість загальної кількості присутніх на засіданні членів Правління місцевої організації. В разі рівної кількості голосів під час голосування, голос Голови місцевої організації є вирішальним, а в разі його відсутності, вирішальним є голос головуючого на засіданні Правління місцевої організації.

 

4.39. Правління місцевої організації:

 

– скликає Збори місцевої організації;

– координує діяльність первинних осередків;

– у період між Зборами місцевої організації визначає основні напрямки діяльності місцевої організації, реалізує політику Партії, приймає нових членів Партії;

– організовує участь місцевої організації у проведенні виборів Президента України, Народних депутатів України, депутатів Верховної Ради АР Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, старост;

– затверджує рішення про створення первинного осередку;

– скасовує рішення первинних осередків, якщо вони суперечать Статуту, Програмі Партії;

– має право звернутися із поданням до Політради Партії про примусове припинення членства в Партії осіб, що перебувають на обліку у місцевій організації, у випадках та в порядку, передбачених цим Статутом;

– вносить на розгляд місцевої організації пропозиції щодо кандидатів у делегати на Конференцію обласної організації;

– сприяє формуванню фракції Партії у відповідних органах місцевого самоврядування, координує та надає підтримку в їх діяльності;

– має право скликати Збори первинного осередку Партії;

– веде облік первинних осередків та членів Партії;

– веде та зберігає документацію місцевої організації;

– забезпечує підготовку звітів місцевої організації;

– розпоряджається майном місцевої організації;

– забезпечує діяльність місцевої організації, виконання рішень керівних органів місцевої організації та керівних органів Партії;

– забезпечує збір та облік вступних та членських внесків,благодійної та іншої допомоги;

– вирішує інші питання діяльності місцевої організації, які не суперечать Статуту, Програмі Партії та іншим внутрішнім документам Партії.

 

4.40. Голова місцевої організації:

 

– є політичним лідером місцевої організації та входить до складу Правління місцевої організації за посадою.

– головує на засіданнях Зборів та Правління місцевої організації;

– реалізує через місцеву організацію політичну програму Партії;

– звітує про діяльність Правління місцевої організації на Зборах місцевої організації;

– розподіляє обов’язки між членами Правління місцевої організації;

– організовує та є відповідальним за виконання рішень керівних органів партійних організацій вищого рівня та керівних органів Партії;

– без доручення представляє місцеву організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, місцевими організаціями політичних партій, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами;

– виконує інші функції відповідно до Статуту, Програми Партії, інших внутрішніх документів Партії.

 

4.41. Заступники голови місцевої організації виконують свої функції згідно із затвердженим головою організації розподілом обов’язків між ними. За письмовим дорученням голови місцевої організації Партії заступники голови місцевої організації Партії виконують обов’язки або їх частину.

 

4.42. Первинні осередки Партії створюється на підставі рішення установчих зборів цих осередків за наявності не менше 3 (трьох) членів Партії. Рішення про створення первинних осередків затверджується Правлінням відповідної місцевої організації.

 

4.43. Первинні осередки не є юридичними особами. Після свого створення первинні осередки реєструються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

4.44. Первинні осередки входять до структури Партії лише після затвердження Правлінням місцевої організації рішення про створення первинного осередку та його реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

4.45. Первинні осередки можуть бути ліквідовані за рішенням Правління обласної організації.

 

4.46. Первинні осередки Партії здійснюють наступні повноваження:

 

– забезпечують виконання Статутних вимог членами Партіїна відповідній території;

– реалізують Програму Партії в межах території своєї діяльності, реалізують утілення цілей та завдань Партії, розроблюють шляхи їх досягнення на відповідній території;

– забезпечують ефективне виконання рішень вищих керівних органів Партії та відповідної місцевої організації на території своєї діяльності;

– ведуть роботу щодо залучення нових членів до лав Партії, здійснюють облік наявних членів Партії на території своєї діяльності;

– надають консультативну та організаційну допомогу членам Партії, що перебувають у відповідному первинному осередку, за їх зверненнями;

– за дорученням вищих керівних органів Партії та/або відповідної місцевої організації організовують та сприяють проведенню заходів Партії в межах території своєї діяльності;

– беруть участь у розробці та реалізації заходів з питань обміну досвідом членів Партії, що перебувають у відповідному первинному осередку, що сприятиме підвищенню їх кваліфікації та підвищенню політичної свідомості та активності.

 

4.47. Керівним органом первинного осередку є Збори, які проводяться за необхідністю. У Зборах первинного осередку з правом голосу беруть участь члени Партії, які перебувають на обліку у відповідному первинному осередку.

 

4.48. Збори первинного осередку Партії можуть бути скликані за рішенням Голови первинного осередку, або на вимогу більше половини членів первинного осередку, які перебувають на обліку в первинному осередку, або за рішенням Правління відповідної місцевої організації. В разі скликання Зборів первинного осередку на вимогу Правління місцевої організації, Правління місцевої організації визначає порядок скликання, порядок підготовки та порядок проведення Зборів первинного осередку.

 

4.49. Збори первинного осередку є повноважними за умови участі у них більше половини всіх членів Партії, які перебувають на обліку у відповідному первинному осередку. Рішення Зборів ухвалюється більшістю голосів присутніх членів Партії.

 

4.50. Збори первинного осередку:

 

– визначають напрями діяльності первинного осередку;

– обирають терміном не більше ніж на 2 (два) роки Голову первинного осередку;

– заслуховують звіт Голови первинного осередку;

– обирають делегатів на Збори місцевої організації. Квоту щодо кількості делегатів на Збори місцевої організації встановлює Правління місцевої організації;

– мають право вносити кандидатури для розгляду на Збори місцевої організації для обрання делегатами на Конференцію обласної організації;

– можуть вносити на розгляд Зборів місцевої організації пропозиції щодо кандидатур до складу керівних органів місцевої організації, керівних органів Партії;

– можуть вносити на розгляд Правління місцевої організації пропозиції щодо кандидатів на посаду сільського, селищного, міського (міст районного значення) голови та депутатів у сільські, селищні, районні, міські (міст районного значення), районні у містах ради на місцевих виборах;

– вирішують інші питання діяльності первинного осередку, які не суперечать Статуту, Програмі Партії та іншим внутрішнім документам Партії.

 

4.51. Поточні питання діяльності первинного осередку в період між Зборами вирішує Голова первинного осередку Партії, який обирається Зборами первинного осередку на строк два роки.

 1. Центральні вищі керівні (статутні) органи Партії

 

5.1 Центральними вищими керівними (статутними) органами Партії є:

 

– Керівні органи Партії – це З’їзд Партії та Політична рада Партії;

 

– Контрольно-ревізійний орган Партії – Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії;

 

– Керівниками партії є Голова Партії, перший заступник та заступники Голови Партії, Голова Політради Партії;

 

5.1.1 З’їзд Партії є вищим керівним органом Партії, скликається Політичною радою Партії за необхідності, але не рідше одного разу на п’ять років, за надзвичайних обставин або на вимогу не менше половини обласних організацій Політична рада Партії скликає позачерговий з’їзд Партії.

 

5.1.2. Делегати З’їзду Партії обираються конференціями обласних організацій Партії, Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських партійних організацій згідно з нормою представництва, затвердженою Політичною радою Партії.

 

5.1.3. З’їзд Партії є правомочним, якщо у його роботі беруть участь не менше           2/3 обраних делегатів. Відкриває, веде і закриває з’їзд Партії Голова Партії або за його дорученням перший заступник чи один із заступників Голови Партії.

 

5.1.4. Рішення З’їзду Партії приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів, чиї повноваження визнані З’їздом, а з питань затвердження Програми й Статуту Партії, внесення змін і доповнень до них, рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) Партії, використання її майна і коштів – не менше 2/3 делегатів, обраних на З’їзд Партії. Форма голосування визначається З’їздом Партії.

Про зміни найменування, Програми, Статуту, складу керівників та керівних органів Партії, їх адреси та місцезнаходження Партія інформує уповноважений орган держави відповідно до чинного законодавства України.

 

5.1.5. З’їзд Партії:

 

– затверджує Програму і Статут Партії, вносить зміни та доповнення до них;

– визначає політику й основні напрями діяльності Партії;

– затверджує передвиборну програму Партії;

– обирає на строк до п’яти років Голову Партії, його заступників, членів та Голову Політичної ради Партії;

– визначає кількісний склад Політичної ради Партії;

– визначає кількісний склад та обирає Голову та членів Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії;

– приймає рішення щодо продовження повноважень делегатів з’їзду;

– заслуховує і затверджує звіти Голови Партії, Політичної ради Партії та Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії;

– висуває кандидатів у народні депутати України відповідно до чинного законодавства, при цьому мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від партії у загальнодержавному окрузі, кандидатів у депутати місцевих рад в багатомандатних виборчих округах має становити не менше 30 відсотків від загальної кількості кандидатів у виборчому списку;

– відповідно до чинного законодавства приймає рішення щодо участі відповідних партійних організацій у місцевих виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, старост;

– приймає рішення про звернення Партії до Центральної виборчої комісії щодо скасування

рішення стосовно реєстрації кандидата у народні депутати України відповідно до чинного

законодавства;

– відповідно до чинного законодавства розглядає звернення територіальної виборчої комісії щодо відкликання депутата(тів) місцевої ради, сільського, селищного, міського голови за народною ініціативою та приймає рішення про відкликання такого(их) депутата(тів), сільського, селищного,міського голови за народною ініціативою або про відмову в задоволенні цієї ініціативи;

– приймає рішення про утворення виборчого блоку;

– висуває від Партії кандидата у Президенти України;

– приймає рішення щодо реорганізації й припинення діяльності Партії;

– у разі ліквідації Партії створює ліквідаційну комісію;

– вирішує питання про використання майна та коштів Партії у разі припинення діяльності Партії;

– приймає рішення з будь-яких інших питань діяльності Партії.

 

5.2. Політична рада Партії є вищим керівним органом партії у період між з’їздами та обирається З’їздом Партії на строк до п’яти років.

У період між з’їздами Політична рада партії приймає рішення із усіх питань діяльності партії, крім тих, які відносяться до виключної компетенції з’їзду партії.

До її складу входить за посадою Голова Партії, перший заступник Голови та заступники Голови Партії, Голова політичної ради Партії.

 

5.2.1. Засідання Політичної ради Партії скликає Голова Політичної ради Партії не рідше одного разу на три місяці і є правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше половини її членів.

Засідання Політичної ради Партії може також бути скликане на вимогу Голови Партії, або не менше половини її членів.

 

5.2.2. Рішення Політичної ради Партії приймаються простою більшістю присутніх на її засіданні членів ради.

 

5.2.3. Політична рада Партії:

 

– організовує виконання рішень з’їздів Партії;

– координує та спрямовує роботу обласних організацій, організацій Автономної Республіки Крим Київської та Севастопольської міських організацій Партії;

– визначає завдання Партії на поточний період;

– готує проекти списків кандидатів у народні депутати України. При цьому мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у проекті виборчого списку кандидатів у народні депутати України від Партії у загальнодержавному окрузі, кандидатів у депутати місцевих рад в багатомандатних виборчих округах має становити не менше 30 відсотків від загальної кількості кандидатів у виборчому списку.

– організовує роботу Партії з виборів Президента України, народних депутатів України, участі у всеукраїнських і місцевих референдумах;

– відповідно до чинного законодавства приймає рішення щодо участі відповідних партійних організацій у місцевих виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, старост;

– відповідно до чинного законодавства розглядає звернення територіальної виборчої комісії щодо відкликання депутата(тів) місцевої ради, сільського, селищного, міського голови за народною ініціативою та приймає рішення про відкликання такого(их) депутата(тів), сільського, селищного, міського голови за народною ініціативою або про відмову в задоволенні цієї ініціативи;

– готує пропозиції щодо участі Партії у виборчих блоках, коаліціях з іншими партіями;

– створює секретаріат Партії визначає його штатну чисельність, обов’язки працівників секретаріату, призначає керівника секретаріату;

– організовує діловодство та веде облік членів Партії;

– заслуховує звіти керівників обласних та місцевих партійних організацій;

– приймає рішення про скликання З’їздів Партії, затверджує норми представництва на них від  обласних організацій, організацій Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських організацій, забезпечує їх підготовку і проведення;

– організовує виконання рішень керівників Партії, координує та контролює роботу обласних та місцевих партійних організацій;

– затверджує зразки печатки, штампів, бланків, партійну символіку;

– здійснює інші повноваження, окрім тих, що належать до виключної компетенції З’їзду Партії.

 

5.2.4. Члени Політичної ради Партії мають право брати участь у роботі статутних органів обласних та місцевих партійних організацій.

 

5.3. Керівники Партії:

 

5.3.1. Голова Партії:

 

– це керівник Партії, який обирається З’їздом Партії на строк до п’яти років і здійснює політичне керівництво Партією;

– організовує та спрямовує діяльність Партії, її керівних органів і посадових осіб на виконання статутних, програмних завдань та рішень З’їздів Партії;

– координує і відповідає за роботу депутатської фракції у Верховній Раді України;

– розподіляє функціональні обов’язки між заступниками Голови Партії та визначає їхні завдання;

– представляє Партію у відносинах з органами державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, політичними партіями, громадськими організаціями України та інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями;

– підписує рішення З’їзду Партії та інші документи Партії в межах повноважень;

– може скликати Політичну раду Партії;

– у разі неможливості першим заступником Голови Партії виконувати свої обов’язки призначає тимчасово виконуючого обов’язки із складу заступників Голови Партії;

– для виконання своїх повноважень видає накази та розпорядження;

– у своїй діяльності Голова Партії є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед З’їздом Партії та Політрадою Партії.

 

5.3.2. Перший заступник Голови Партії:

 

– керівник Партії, який обирається та звільняється із своєї посади З’їздом Партіїна строк до п’яти років;

– представляє Партію у відносинах з органами державної влади і місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими організаціями та об’єднаннями;

– у разі відсутності Голови Партії чи неможливості ним виконувати свої обов’язки виконує обов’язки Голови Партії відповідно до пункту 5.4.1. Статуту;

– відповідає за роботу центральних друкованих та електронних органів (ЗМІ) Партії;

– забезпечує взаємодію Партії із засобами масової інформації;

– виконує інші обов’язки за дорученням Голови Партії.

 

5.3.3. Заступники Голови Партії:

 

– керівники Партії, які обираються та звільняються із своєї посади З’їздом Партії на строк до п’яти років;

– за дорученням Голови Партії представляють Партію у відносинах з органами державної влади і місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими організаціями та об’єднаннями;

– виконують інші обов’язки згідно із розподілом обов’язків, затвердженим Головою Партії або за дорученням Голови Партії.

 

5.3.4. Голова Політичної ради Партії:

 

– керівник Партії, який обирається та звільняється із своєї посади З’їздом Партіїна на строк до п’яти років;

-вносить на розгляд З’їзду пропозиції щодо кількісного та персонального складу Політичної радиПартії;

– організовує і спрямовує роботу Політичної ради Партії, скликає і веде її засідання;

– підписує рішення Політичної ради Партії та інші документи Партії;

– координує питання, пов’язані з організацією та контролем виконання рішень З’їздів, Політичної ради Партії;

– відповідає за роботу територіальних та місцевих партійних організацій, координує їх діяльність;

– вносить пропозиції Голові Партії, Політичній раді Партії стосовно кадрів територіальних та місцевих партійних організацій, кандидатів в народні депутати України від партії та інших категорій кадрів і резерву на них;

– безпосередньо організовує підготовку З’їздів Партії, засідань Політичної ради Партії;

– за дорученням Політради Партії бере участь у переговорах з іншими партіями, органами влади, громадськими організаціями;

– для виконання своїх повноважень видає накази та розпорядження;

– у разі неможливості Головою Партії та першим заступником Голови Партії виконувати свої обов’язки або усунення від них за власним бажанням, виконує їхні обов’язки.

 

5.3.5. У випадку вимоги чинного законодавства, що регламентує подання партією своїх рішень (документів) до державних органів влади, Голова Партії, Перший заступник Голови Партії, Голова Політичної ради Партії можуть підписувати та подавати ці рішення (документи) як керівники Партії відповідно до статутних повноважень.

 

5.4. Центральна контрольно-ревізійна комісія є постійно діючим колегіальним органом, члени якої обираються З’їздом Партії строком до 5-ти років. По закінченню такого п’ятирічного строку, нові члени комісії обираються на З’їзді Партії.

Центральна контрольно-ревізійна комісія підконтрольна та підзвітна З’їзду Партії. Центральна контрольно-ревізійна комісія діє на постійній основі, рішення якої приймаються на засіданнях комісії простою більшістю голосів членів комісії присутніх на засіданні. За пропозицією Голови, Центральна контрольно-ревізійна комісія обирає заступника Голови із свого складу. Обов’язки заступника ГоловиЦентральної контрольно-ревізійної комісії визначає Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії.

Засідання Центральної контрольно-ревізійної комісії скликається Головою цієї комісії або його заступником і є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.У своїй діяльності Центральна контрольно-ревізійна комісія керується Програмою і Статутом Партії й діє на підставі Положення «Про Центральну контрольно-ревізійну комісію Партії», затвердженого на її засіданні.

 

5.4.1. Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії:

 

– контролює дотримання Програми та Статуту партії, фінансової дисципліни статутними органами та посадовими особами Партії, окрім З’їзду Партії, та виконання ними партійних рішень;

– здійснює ревізію фінансової діяльності партії та збереження партійної власності в партійнихорганізаціях;

– здійснює внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями і витратами політичної Партії, її обласних та місцевих організацій;

– розглядає заяви, скарги й апеляції членів партії, статутних органів обласних та місцевих партійних організацій та приймає щодо них відповідні рішення;

– скасовує рішення обласних та місцевих партійних організацій та їхніх статутних органів, якщо ці рішення суперечать чинному законодавству, Програмі та Статуту Партії;

– поновлює в членстві Партії та на посадах осіб, рішення щодо яких були прийняті обласними та місцевими партійними організаціями безпідставно або з порушенням статутних вимог.

 

5.4.2. Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії обирається та звільняється із своєї посади З’їздом Партії на строк до п’яти років.

 

5.4.3. Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії та його заступник мають право брати:

– участь у роботі центральних керівних органів Партії, а Голова, його заступник і члени комісії – в роботі статутних органів обласних та місцевих партійних організацій.

 1. Фінансово-господарська діяльність, кошти та інше майно Партії.

 

6.1. Партія є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх статутних завдань Партія має право володіти, користуватися та розпоряджатися рухомим і нерухомим майном, коштами, обладнанням, транспортом, набуття яких не забороняється законами України. Партія може орендувати (мати на іншому праві користування) необхідне рухоме та нерухоме майно.

 

6.2. Надання матеріальної та фінансової підтримки здійснюється у формі:

 

6.2.1. внесків на підтримку Партії;

 

6.2.2. державного фінансування статутної діяльності політичної Партії у порядку, встановленому законодавством України.

 

6.2.3. Внеском на підтримку  Партії є грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги, позики (кредити), нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або негрошового характеру, у тому числі членські внески членів Партії, спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності на підтримку Партії, товари, роботи, послуги, надані або отримані безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку), отримані Партією, її місцевою організацією, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи.

 

6.3. Порядок здійснення витрат політичної Партії визначається відповідно до завдань і мети Партії, передбачених цим Статутом.

 

6.4. Партія, а також місцева організація політичної партії, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, зобов’язані відкрити рахунки в установах банків України, на які перераховуватимуться всі кошти у безготівковій формі, які набуватимуться Партією чи її місцевою організацією. Реквізити банків, в яких відкриті рахунки політичної Партії та її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, і банківські реквізити таких рахунків оприлюднюються на офіційному веб-сайті Партії (за наявності) та зазначаються у звіті про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру політичної Партії.

 

6.5. Партія, місцева організація політичної партії, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, відкривають рахунки в установах банків України виключно в національній валюті України.

6.6. Грошовий внесок на підтримку Партії здійснюється фізичною особою особисто або юридичною особою шляхом перерахування суми внеску на відповідний банківський рахунок.

6.7. Якщо грошовий внесок здійснюється фізичною особою, то обраний нею спосіб здійснення банківської операції повинен забезпечувати можливість ідентифікації цієї фізичної особи.

6.8. Документ, сформований за результатами такої банківської операції, повинен містити інформацію про прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів (щодо осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, – номер та (за наявності) серію паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від одержання ідентифікаційного номера чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії), дату народження, призначення платежу.

 

6.9. Не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій:

6.9.1. органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

6.9.2. державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями;

6.9.3. юридичними особами, в яких не менше 10 відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування;

6.9.4. юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи,   уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”;

6.9.5. іноземними державами, іноземними юридичними особами, юридичними особами, в яких не менше 10 відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать нерезидентам, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства;

6.9.6. незареєстрованими громадськими об’єднаннями, благодійними чи релігійними організаціями, а також іншими політичними партіями;

6.9.7. фізичними особами, які не є громадянами України (іноземцями та особами без громадянства), а також анонімними особами чи особами під псевдонімом;

6.9.8. громадянами України, які не досягли 18-річного віку або яких в установленому законом порядку визнано недієздатними;

6.9.9. фізичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади на загальну суму понад п’ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюється внесок, а також юридичними особами, з якими укладено такий договір на загальну суму понад сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюється внесок, – протягом строку дії такого договору та протягом одного року після припинення його дії.

6.10. Партія веде бухгалтерську звітність у встановленому порядку, проводить щорічний внутрішній фінансовий аудит своєї діяльності, а також проходить зовнішній незалежний фінансовий аудит у випадках, передбачених законодавством України.

 

6.11. Щорічний внутрішньопартійний фінансовий аудит Партії здійснюється за доходами і витратами Партії та її обланих і місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи.

 

6.12. Управління майном і коштами Партії в межах затвердженого бюджету та кошторису витрат Партії здійснює Політична рада Партії або за її дорученням керівники партії. Обласні та місцеві партійні організації не можуть розпоряджатися майном, яким вони володіють, без згоди Політичної ради Партії.

 

6.13. Статутні органи Партії подають на вимогу уповноваженого органу держави та його органів на місцях необхідні документи і пояснення щодо дотримання вимог Конституції, законів України та Статуту Партії, а Центральної виборчої комісії й окружних виборчих комісій – за дотриманням порядку участі Партії та її структурних утворень у виборчому процесі.

 

6.14. Політична рада Партії у передбачених законом випадках приймає рішення про проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та залучають аудиторську фірму у встановленому законом порядку.

 

6.15. Договір на проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту укладається Головою Партії з аудиторською фірмою на підставі рішення Політичної ради Партії, із дотриманням вимог, передбачених чинним законодавством України.

 

6.16. Партія щоквартально, не пізніше ніж на сороковий день після закінчення звітного кварталу, зобов’язана подати до Національного агентства з питань запобігання корупції звіт про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (у тому числі її місцевих організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи) шляхом його заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

 

6.17. Доходи неприбуткової організації (Партії) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Партії, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими (статутними) документами. Партія та її організації зі статусом юридичної особи зобов’язані відкрити рахунки в установах банків України, на які перераховуються всі кошти у безготівковій формі, які набуваються Партією чи її організаціями зі статусом юридичної особи.

 

6.18. Розподіл отриманих Партією доходів або їхньої частини серед засновників (учасників),членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб забороняється.

 1. Припинення діяльності Партії.

7.1. Діяльність Партії припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації (саморозпуску) чи внаслідок анулювання реєстрації або заборони Партії на підставах і в порядку, передбачених законами України.

 

7.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) Партії, використання її майна і коштів приймаються З’їздом Партії, якщо за них проголосували не менше 2/3 делегатів, обраних на З’їзд Партії.

 

7.3. Для вирішення питань, пов’язаних із ліквідацією Партії, З’їзд Партії створює ліквідаційну комісію. Чисельний і персональний склад і порядок її обрання визначаються З’їздом.

 

7.4. Активи Партії у разі її припинення (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

 

7.5. Ліквідація вважається завершеною, а Партія такою, що припинила свою діяльність, з дня внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

 

7.6. Якщо рішення про ліквідацію Партії прийняте в судовому порядку, усі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з її ліквідацією, вирішуються відповідно до рішення суду.

 1. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту і Програми Партії.

 

8.1. Зміни та доповнення до Статуту і Програми Партії приймаються та затверджуються З’їздом Партії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 (двох третин) від кількості делегатів, зареєстрованих на З’їзді.

 

8.2. Про внесені за рішенням З’їзду Партії зміни до Статуту та Програми Партії Партія повідомляє органи державної реєстрації у передбачений Законом термін.

 

Головуючий                                                                                                 Новак А.Я.

 

Протокол № 5 З’їзду

політичної  партії: Всеукраїнське об’єднання

«Вільність і справедливість» від 21 червня 2020 року                            

                                        

 

 

         Секретар                                                                                                           Прус М.Г.                           

 

Протокол № 5 З’їзду

політичної  партії: Всеукраїнське об’єднання

«Вільність і справедливість» від 21 червня 2020 року                                

поділитися в соц. мережах